Recent Blogs Posts

 1. Arty @ DHB Fest 2013

  Tâ tad piektdien devâmies ar braèku uz lielâko Dânijas auto festivâlu DHB, kuram ðogad apritçja 15 gadu jubileja. Pasâkums ir plaði apmeklçts un katru gadu ierodâs liels skaits norvçìu, zviedru un vâcu braucçju.  Pro klasç bij sastopami tâdi grandi kâ Pavel Trela(Opel GT) un Temu Peltola(jaunais MB vagons). Varu tikai piebilst, ka visiem norvçìiem autiòi ir vienkârði kolosâli, gan ...
 2. Latvieðu e30 @ DK

  Tâ kâ neviens netaisa savus blogus, tad varbût es iesâkðu

  Aizvadîts jau otrais treniòð, ðorez Allingabro motorfestivâlâ. Tâds pagalmu drifts vien sanâk, bet priekð roku taisnoðanas der
  Autiòð turçjâs ïoti labi, vienu brîd sâka slâpt, bet izrâdijâs, ka viena svece vislaik skrûvçjas ârâ hvz kapçc...pievilku un varçja gâzt tâlâk.
  Beigâs sanâca mazliet uzvârîties, bet nu cerams, ka galva izdzîvos
  Un jâ, sanâca ...
  Categories
  Uncategorized
 3. Vâcamies un laiþam uz Igauniju 23.06-24.06

  Click image for larger version. 

Name:	abf.sized.jpg 
Views:	3872 
Size:	49.2 KB 
ID:	2343

  Pagâjuðajâ gadâ 3 maðînu sastâvâ apmeklçjâm Igaunijas BMW Classic kluba rîkoto ikgadçjo sabraucienu!
  Tâ kâ labi uzvedâmies esam uzaicinâti piedalîties arî ðogad. Klasiski BMW pie viòiem ir patiesâ cieòâ un nav saíûnçti tâ kâ leiðu brâïiem
  Pasâkums ir labi organizçts, pagâjuðajâ gadâ bija gara 200km gara ekskursija, kopâ ar orientçðanos, uz vietas sportiskas un spirtiska rakstura aktivitâtes (bet ...
  Categories
  Uncategorized
 4. Seko E30.lv tagad arî Facebook lapâ

  Kopð ðodienas varat pievienoties E30 klubam sekotâjos iekð Facebook.

  Tur tiks liktas E30 Kluba bildes, video, kâ arî info par pasâkumiem un citâm saistîtâm lietâm!

  E30 Klubs Latvija @ Facebook

  Spieþam "Man patîk" un "Dalâmies" ar saviem draugiem
  Categories
  Uncategorized
 5. e30 M50 vadu savienoðana

Page 1 of 2 1 2 LastLast