Page 16 of 17 FirstFirst ... 6 14 15 16 17 LastLast
Results 301 to 320 of 322
 1. #301

  Default

  atkal jaskrûvç pie viena uztaisi pannu

 2. #302

  Default

  Skramba vien ir, pa tâdu jua pat eïïa tolkam nezûd

 3. #303

 4. #304
  djmax
  Guest

  Default

  Quote Originally Posted by Koni4jo View Post
  Skramba vien ir, pa tâdu jua pat eïïa tolkam nezûd
  mhm..jo viòa jau ir pazudusi...

  Sâkumâ pie visa vainoju dziesmu svçtkus, jo bija jâparkojâs blakus pagalmâ kurâ braucot iekðâ uzdauziju karteri, bet vakarâ òemot ârâ motoru atklâju îsto iemelsu, sapuvusi un pârlûzûsi dzineja traversa kreisajâ pusç un lîdz ar to dzinçjs ~5cm palika zemâk, tâpçc likâs dîvaini ka tur kur parasti bûtu izbraucis - uzsitu...

  btw. piedâvâjat pilnus m5x swapus, interesç pilnâ komplektâ - iemet uz brauc...
  p/n. 29733190

 5. #305
  djmax
  Guest

  Default m50 swap

  Labu vakaru - te atkal es ar saviem garâzâs piedzîvojumiem problçmâm un respektîvi jautâjumiem.

  Kâ jau daþi zin, saòçmos beidzot ieswapot m50..

  Bet ir raduðies daþi jautâjumi kuri nedod mieru naktîs... Varbûtk âds varçtu apstâstît, padalîties ar pieredzi vai kâdu padomu iespçjamam risinâjumam.

  Problçmas bildçs:
  1) Kas tas par zvçru un vai viòu vajag amputçt vai atstât kâ ir, uz auto itkâ nekur kruîza nebija - vairâk nevaru iedomâties kam tâ dubultâ drosele?

  2) Iepirku e34 v8 vakûmpastiprinâtâju viòam ir 2 izejas viena biezâku otra plânâku trubiòu. Man vajag dabût uz trijâm, likðu troiòiku, bet vai vai tieðâm uz plânâkâ tipa trubiòas vienâ galâ var uzvalcçt lielo un otra mazo ðtuceri? Jeb kâ izpauþâs tâ parçja? Un V ir priekðai, H ir aizmugurei?

  3) Vakumòikam ir par kâdiem ~10mm par îsu gals, respektîvi pedâlis sanâk iekritis uz iekðu - kâ viòu pagarinât - metinât no vecâ galu? (ðíiet kaut kâ nedroði) Vaija pietiks vietas uzgriezt vîtni abiemun saskruvçt ar trubiòu kurai iekðçjâ vîtne? Kâ jums tas pasâkums izskatâs?
  [img]http://content3-foto.inbox.lv/albums/m/max_djx/20-03-2013/pedalis.sized.jpg?1375643987

  4) Vai pie m50 swapa ar dzinçju un kolektoriem no e36 ir nepiecieðams paºmetinât paðus kolektorus? jeb kaut kâ var tikt sveikâ cauri ar trubu metinâðanu tikai? Vai vajag kolektorus no e34? Kuru?

  5) e36 kronðteinus jâparskrûvç tuvâk dzinçja priekðai?

  6) Kâ rîkoties mainot karteri?
  - uzlikt hermçtu uz vecâs blîves metâla daïâm
  - atstât veco blîvi bez hermnçta
  - nelikt blîvi uzlikt uz hermçta

  7)Lai panelis râdîtu temperatûru nepiecieðams mainît brûno devçju? (otrs ir zils) un brûnais atrodas pa labi no zila?


  Liels paldies par pacietîbu - ïoti nepiecieðama Jûsu palîdzîba!
  Last edited by djmax; 08-04-2013 at 23:32.

 6. #306

  Default

  runâjot par divam droselçm tad ja nemaldos tâ ir konkrçta ASC sistçma, kas pati mâcçja paregulçt motora apgr. atkarîbâ no tâ kas notiek ar izslîdçðanu utt. to dalu var dorsi amputet.. vai ari jâòem drosele no vecâka m50 motora
  lisapēdu, bez jumta un 4x4
  CloudComputing, CDN, ObjectStorage S3, CloudStack

 7. #307

  Default

  Labu vakaru - te atkal es ar saviem garâzâs piedzîvojumiem problçmâm un respektîvi jautâjumiem.
  Kâ jau daþi zin, saòçmos beidzot ieswapot m50..
  Bet ir raduðies daþi jautâjumi kuri nedod mieru naktîs... Varbûtk âds varçtu apstâstît, padalîties ar pieredzi vai kâdu padomu iespçjamam risinâjumam.
  Labs probleemu apraksts, prieks paliidzeet
  Problçmas bildçs:
  1) Kas tas par zvçru un vai viòu vajag amputçt vai atstât kâ ir, uz auto itkâ nekur kruîza nebija - vairâk nevaru iedomâties kam tâ dubultâ drosele?
  ASC (pretbukseeshana) - amputeet
  2) Iepirku e34 v8 vakûmpastiprinâtâju viòam ir 2 izejas viena biezâku otra plânâku trubiòu. Man vajag dabût uz trijâm, likðu troiòiku, bet vai vai tieðâm uz plânâkâ tipa trubiòas vienâ galâ var uzvalcçt lielo un otra mazo ðtuceri? Jeb kâ izpauþâs tâ parçja? Un V ir priekðai, H ir aizmugurei?
  Vorn - prieksha, Hinter - aizmugure. Origjinaali E30 arii ir kaa trejgabals, tikai implanteets jau korpusaa.
  3) Vakumòikam ir par kâdiem ~10mm par îsu gals, respektîvi pedâlis sanâk iekritis uz iekðu - kâ viòu pagarinât - metinât no vecâ galu? (ðíiet kaut kâ nedroði) Vaija pietiks vietas uzgriezt vîtni abiemun saskruvçt ar trubiòu kurai iekðçjâ vîtne? Kâ jums tas pasâkums izskatâs?
  Labaak buus uzgriezt viitni un ar garo uzgriezni + kontreejoshajiem saskruuveet.
  4) Vai pie m50 swapa ar dzinçju un kolektoriem no e36 ir nepiecieðams paºmetinât paðus kolektorus? jeb kaut kâ var tikt sveikâ cauri ar trubu metinâðanu tikai? Vai vajag kolektorus no e34? Kuru?
  Viss atkariigs no roku veikliibas. Pietiek arii ar kolektoriem no e36 + modificeetas trubas. Tikai motoram vajadzees buut pietiekami augstu (m20 spilveni)
  5) e36 kronðteinus jâparskrûvç tuvâk dzinçja priekðai?
  Laikam aizmugurei, iespeejams kljuudos, vareetu kaads precizeet
  6) Kâ rîkoties mainot karteri?
  - uzlikt hermçtu uz vecâs blîves metâla daïâm
  - atstât veco blîvi bez hermnçta
  - nelikt blîvi uzlikt uz hermçta
  Uzlikt jaunu bliivi.
  7)Lai panelis râdîtu temperatûru nepiecieðams mainît brûno devçju? (otrs ir zils) un brûnais atrodas pa labi no zila?
  Bruuns tur nebuus. Viens zils, otrs melns. Zilo neaiztiekam, melnaa vietaa skruuveejam bruuno no e30 motora.
  Liels paldies par pacietîbu - ïoti nepiecieðama Jûsu palîdzîba!
  *Full service of Megasquirt & VEMS
  **Race & custom cars electronic systems

 8. #308
  Kluba biedrs arch's Avatar
  Join Date
  Mar 2012
  Location
  Rîga/Upesciems/Zentene
  Posts
  683

  Default

  Par izpûtçju runâjot, man ir metinâtas tikai trubas, kolektori nav aiztikti, biðku ir jâpadomâ kâ trâpît virsû (bet tâ ir manas metinâðanas vaina), vienam citam auto toèna kolektors nav aiztikts un trubas bez problçmâm maucâs virsû.

 9. #309

  Default

  Es to dubûlto vakumòiku ar bremþu cilindru neiesaku uz e30 vispâr likt,bet nu daudzi laikam man nepiekritis.Vienîgi likt varçtu tad,ja vari piedabût tur klât orìinâlo e30 bremþu cilindru.Manuprât ar to dubûltâ vak. cilindru ir divas pozicijas vai nu nestâjas vai ðïûc riteòi.Karoè tam cilindram par lielu virzulitis kas pumpç eïlu uz suportiem.

 10. #310
  Kluba biedrs arch's Avatar
  Join Date
  Mar 2012
  Location
  Rîga/Upesciems/Zentene
  Posts
  683

  Default

  Quote Originally Posted by vilnis View Post
  Es to dubûlto vakumòiku ar bremþu cilindru neiesaku uz e30 vispâr likt,bet nu daudzi laikam man nepiekritis.Vienîgi likt varçtu tad,ja vari piedabût tur klât orìinâlo e30 bremþu cilindru.Manuprât ar to dubûltâ vak. cilindru ir divas pozicijas vai nu nestâjas vai ðïûc riteòi.Karoè tam cilindram par lielu virzulitis kas pumpç eïlu uz suportiem.
  Nu nezinu gan, man kaut kâ viss ok, neðïûc, tik pedâlis kâ jaunajiem citroeniem augstu òem un tas ir viss, sâkumâ riktîgi nepierasti.

 11. #311

  Default

  Ja grib lai neshljuuc golfTM vai e21 buus super hardcore variants
  *Full service of Megasquirt & VEMS
  **Race & custom cars electronic systems

 12. #312

  Default

  1 vnk amputç/noòem to asc un tev paliks tikai tîra smuka drosele.

  2 nopçrc ðtuceru/troiòiku, kam ir 1lielâ ieeja un 2mazâs izejas un visîsâko trubiòu ar resnajâm ieejâm.
  ex opa opa

 13. #313

  Default

  Quote Originally Posted by Çvalds View Post
  1 vnk amputç/noòem to asc un tev paliks tikai tîra smuka drosele.

  2 nopçrc ðtuceru/troiòiku, kam ir 1lielâ ieeja un 2mazâs izejas un visîsâko trubiòu ar resnajâm ieejâm.

  Ir ðtucerîði, ar 5mm vidu (standarta bremþu trubiòai), un arpusç lielâ vîtne, lai der tam cilindram. Pats pirku, pats parvilku visas trubiòas, tad arî ar ðo saskâros.
  Veiksmi skruvçðanâ.

 14. #314
  djmax
  Guest

  Default

  Quote Originally Posted by Gekons View Post
  Ir ðtucerîði, ar 5mm vidu (standarta bremþu trubiòai), un arpusç lielâ vîtne, lai der tam cilindram. Pats pirku, pats parvilku visas trubiòas, tad arî ar ðo saskâros.
  Veiksmi skruvçðanâ.
  Paldies! Tas ko gribçju zinât, sarunâju vietçjâ veikalâ, uzvalcçs man kâdus vajag..  Atlikuðie jautâjumi:

  3)Jâ, ar vîtni laikam prâtîgâk, tik vai bûs vieta kur viòu uzgriezt - baigi îss , vispâr par vakumòiku runâjot bija doma par e21 vai lîdzîgu, bet negribâs bremzçt ar abâm kâjâm, tâpçc redzçju ka daudzi liek ðo variantu, gan jau pieðausies, galvenais lai man dod pârbûves sertifikâtu CSDD un uz bremþu stenda nerâda muïíîbas... Golf ðâ iemesla dçï îsti neder..

  4)Ar kolektoriem vçl pçtîsim, vienkârði laicîgi uzjautâju lai ja kas var meklçt citus kolektorus/variantus.

  5)Ok, gaidîðu no kâda precizçjumus kuros caurumos skrûvçt e36 kronðteinus (ðobrîd ir kâ e36 oriìinâli nâk)


  Liels paldies visiem par atbildçm, bûðu pateicîgs par jebkâdiem papildinâjumiem, ar ðo info vçlâk varçtu papildinât m50 likðanas topiku ar kâdâm niancçm nâkas sastapties..
  Last edited by djmax; 08-05-2013 at 14:32.

 15. #315
  Member sikais's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Madonas raj. Murmastiene
  Posts
  1,689

  Default

  kronðteini skrûvçjas motoram tieði pa vidu, man lieks sanâca uz aizmugurçjiem caurumiem. jo diezgan lîdzsvarâ motors bez kârbas sçþ uz paduðkâm
  hvz, man virsû ir dubultais vakuumòiks no e34 tds, un bremþu cilindrs no 525, bremzes man patîk... ðïûc jâ âtrâk nekâ ar stock e30 bremzçm bet tas uz maziem âtrumiem..
  ALUS- A-audz L-liels U-un S-stiprs
  (OO=II=OO) 316 (m50)

 16. #316
  djmax
  Guest

  Default

  Quote Originally Posted by sikais View Post
  kronðteini skrûvçjas motoram tieði pa vidu, man lieks sanâca uz aizmugurçjiem caurumiem. jo diezgan lîdzsvarâ motors bez kârbas sçþ uz paduðkâm
  hvz, man virsû ir dubultais vakuumòiks no e34 tds, un bremþu cilindrs no 525, bremzes man patîk... ðïûc jâ âtrâk nekâ ar stock e30 bremzçm bet tas uz maziem âtrumiem..
  No kâ tev stâv eïïa trauks? Tev stâv tas kas nâk v8 ar trubiòâm?

 17. #317
  djmax
  Guest

  Default Little victory

  òemot vçrâ mana elektriía zinâðanas, tas jau ir apsveicami, bet Digital, gaidi zvanus, ganjau kaut kas nestrâdâs...
  Last edited by djmax; 08-26-2013 at 12:24.

 18. #318
  djmax
  Guest

  Default

  Labs vakars, te dzerot svçtdienas aliòu pçc garas skrûvçðanâs dienas gribu padalîties iespaidos

  Ðodien pus dienu nocînîjos ar bremzçm setaps ir tâds - e34 v8 dubultais pastiprinâtâjs, cilindrs un nobîdîtais baèoks, priekða smuki atgaisojâs, bet aizmugurç nekâ, izjaucu cilindru, nekâdu aizdomu nekas neradîja tomçr nestrâdâ un viss, uzliekot skrûvspîlçs baèoku un papumpejot ar roku - Hinter (aizmugure) neèurâ un viss, demons tâds Zvans mûsu draugam gat-is , viòð atrisinâja manu problçmu sagâdâjot citu, tâdu paðu cilindru, viss uzreiz atgaisojâs un sâkâ strâdât kâ nâkas (alus no manis) , tâkâ ðovakar dabûju arî izgâzt, beidzot - kâ es to gaidîju, teikðu tâ, bremzes ir super, reâli tâds kâdas varçtu vçlçties, vienîgais vakûma trubiòa uz vakumòiku sanâca nedaudz saþòaugta, nezinu kâ bûs kad uzliks normalu, bet tiktâlu bremzçjâs ïoti labi un nav nekâds overkill.

  Par m50...mm..zinat kâ ir di*st bez biksçm? Vienvârdsakot ïoti apmierinâts, teisa gan vçl miljons sîkumi jâsaliek pa savâm vietâm, motortelpâ bardaks, bet tas cçliens, skaòa (ar manu interesanto izplûdi kas sastâv lîdz pusei oem e36 ar izrevidçtiem katiem un e30 oem gala bunduli) sanâcis ïoti interesanti..

  Kad bûs ko parâdît iemetîðu kâdu bildi, veideo un mçìinâsu m50 topikâ sakopot rakstiòu ar bildçm par sîkumiem kas sagâdâja pain in the ass ar m50 swap...

  huh..kamçr rakstîju pienâca pirmdiena, tâkâ jauku visiem darba dienu!
  Last edited by djmax; 08-26-2013 at 12:24.

 19. #319

  Default

  Arī man pēdējās saulainajās dienās sanākusi maza fotosesija.
 20. #320

  Default

  Labs!
  tik priekšas buferi vajag biš pielabot, lai ir taisns, tad jau visp būs stīga
  m20b30 powah


Page 16 of 17 FirstFirst ... 6 14 15 16 17 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •